Add Edit Category
<div align="justify" style="font-size: 11px; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 16.5px;"> <div align="justify" style="font-size: 11px; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 16.5px;"><span style="font-family:times new roman,times; font-size:12pt">Với những đ&oacute;ng g&oacute;p to lớn đối với việc phổ biến văn ho&aacute;, khoa học, gi&aacute;o dục, kinh tế của nh&agrave; nước, TVQG đ&atilde; được Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước trao tặng nhiều phần thưởng cao qu&yacute;.</span><br /> <span style="font-family:times new roman; font-size:12pt">Đ&acirc;y l&agrave; những phần thưởng qu&yacute; b&aacute;u ghi nhận những th&agrave;nh tựu đạt được trong qu&aacute; tr&igrave;nh 95 năm x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển của c&aacute;c thế hệ người c&ocirc;ng t&aacute;c thư viện tại TVQG.</span></div> <div align="justify" style="font-size: 11px; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 16.5px;"> <ul style="margin: 2px 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; list-style: none;"> <li style="padding-left: 30px; line-height: 19.7999992370605px; background: url(http://nlv.gov.vn/templates/tvqg/images/bullet.gif) 18px 8px no-repeat;"><strong><span style="font-family:times new roman,times; font-size:12pt">Hu&acirc;n chương Độc lập</span></strong></li> </ul> </div> <table border="0" style="font-family:tahoma,arial,sans-serif; font-size:11px; line-height:16.5px"> <tbody> <tr> <td><img alt="hc doc lap 1" src="http://nlv.gov.vn/images/stories/2012/hc_doc_lap_1.jpg" style="height:290px; margin:0px 10px 5px 0px; vertical-align:middle; width:182px" /></td> <td><img alt="hc doc lap 2" src="http://nlv.gov.vn/images/stories/2012/hc_doc_lap_2.jpg" style="height:288px; margin:0px 10px 5px 0px; width:179px" /></td> <td>&nbsp;<img alt="hc doc lap 3" src="http://nlv.gov.vn/images/stories/2012/hc_doc_lap_3.jpg" style="height:294px; margin:0px 10px 5px 0px; vertical-align:middle; width:203px" /></td> </tr> <tr> <td><span style="font-family:times new roman; font-size:12pt">HCĐL</span><span style="font-family:times new roman; font-size:12pt">&nbsp;Hạng Nhất - 2012</span></td> <td>&nbsp;<span style="font-family:times new roman; font-size:12pt">HCĐL</span><span style="font-family:times new roman; font-size:12pt">&nbsp;Hạng Hai- 2007</span></td> <td>&nbsp;<span style="font-family:times new roman; font-size:12pt">H</span><span style="font-family:times new roman; font-size:12pt">CĐL Hạng</span><span style="font-family:times new roman; font-size:12pt">&nbsp;Ba - 2002</span></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="margin: 2px 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"> <li style="padding-left: 30px; line-height: 19.7999992370605px; background: url(http://nlv.gov.vn/templates/tvqg/images/bullet.gif) 18px 8px no-repeat;"><span style="font-family:times new roman,times; font-size:12pt">&nbsp;&nbsp;<strong>Hu&acirc;n chương Lao động</strong></span></li> </ul> <table border="0" style="font-family:tahoma,arial,sans-serif; font-size:11px; line-height:16.5px"> <tbody> <tr> <td><img alt=" " src="http://nlv.gov.vn/images/tv_images/huan_huy_chuong/3.png" style="height:277px; margin:0px 10px 5px 0px; width:153px" /></td> <td>&nbsp;<img alt=" " src="http://nlv.gov.vn/images/tv_images/huan_huy_chuong/4.png" style="height:279px; margin:0px 10px 5px 0px; width:172px" /></td> <td>&nbsp;<img alt=" " src="http://nlv.gov.vn/images/tv_images/huan_huy_chuong/5.png" style="height:282px; margin:0px 10px 5px 0px; width:148px" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><span style="font-family:times new roman,times; font-size:12pt">&nbsp;HCLĐ Hạng Nhất</span></td> <td style="text-align:center">&nbsp;<span style="font-family:times new roman,times; font-size:12pt">&nbsp;HCLĐ Hạng Nh&igrave;</span></td> <td style="text-align:center">&nbsp;<span style="font-family:times new roman,times; font-size:12pt">&nbsp;HCLĐ Hạng Ba</span><br /> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div>

Trang chủ

Thông báo

Tin tức và sự kiện

Lịch tuần

Tuyển sinh

Đào tạo

Các khoa

Sinh viên

Đào tạo trực tuyến

Dành cho người học

Nghiên cứu khoa học

Thư viện điện tử

Thư điện tử

Office365

Giới thiệu

Liên hệ

Trang actvn.edu.vn

Về đầu trang