Add Edit Category

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Tổng cục Chính trị CAND (gọi tắt là Trang Web TCIII) được kiện toàn theo Quyết định số 13688/QĐ-X11-X12 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Tổng cục XDLL CAND (nay là Tổng cục Chính trị CAND) do đồng chí Cục trưởng Cục Tham mưu Chính trị CAND làm Trưởng ban, Đồng chí Trưởng phòng Phòng Công tác chính trị, Cục Tham mưu chính trị CAND làm Phó Trưởng ban và các đồng chí Trưởng phòng Tổng hợp các đơn vị X12, X13, X14, X15, X16, X25, X33 làm thành viên.

Ban Biên tập Trang Web TCIII hoạt động kiêm nhiệm, có chức năng tham mưu Lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, biện pháp xây dựng, quản lý, sử dụng và bảo vệ Trang Web TCIII trên mạng máy tính nội bộ Bộ Công an.

Địa chỉ Ban biên tập:
- Phòng B02-403, số 47 Phạm Văn Đồng - Cầu Giấy - Hà Nội
- Điện thoại : 069.2320401; Di động: 098 9197834 (Thư ký Ban Biên tập);
- Fax: 043.748 1357
- Email: p5.x12@tc3.bca

Trang chủ

Thông báo

Tin tức và sự kiện

Lịch tuần

Tuyển sinh

Đào tạo

Các khoa

Sinh viên

Đào tạo trực tuyến

Dành cho người học

Nghiên cứu khoa học

Thư viện điện tử

Thư điện tử

Office365

Giới thiệu

Liên hệ

Trang actvn.edu.vn

Về đầu trang