Add Edit Category
<span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif">T?ng c?c X&acirc;y d?ng l?c l??ng C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n v?a ph&ecirc; duy?t ph??ng th?c tuy?n sinh v&agrave;o c&aacute;c tr??ng c&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n h? ch&iacute;nh quy n?m 2015.</span><br /> <br /> <span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif">Theo ?&oacute;, th&iacute; sinh s? ph?i tr?i qua hai v&ograve;ng l&agrave; s? tuy?n s?c kh?e v&agrave; x&eacute;t tuy?n theo ?i?m k? thi t?t nghi?p trung h?c ph? th&ocirc;ng.</span><br /> <br /> <span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif">Kh&acirc;u s? tuy?n nh?m ??m b?o th&iacute; sinh ?&aacute;p ?ng c&aacute;c ti&ecirc;u chu?n v? ?? tu?i, s?c kh?e, h?c l?c, h?nh ki?m, l&yacute; l?ch theo quy ??nh c?a B? C&ocirc;ng an. Vi?c s? tuy?n n&agrave;y ?&atilde; ???c th?c hi?n nhi?u n?m qua.</span><br /> <br /> <span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif">V? x&eacute;t tuy?n, c&aacute;c h?c vi?n, tr??ng ??i h?c c&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n s? d?ng k?t qu? k? thi t?t nghi?p trung h?c ph? th&ocirc;ng qu?c gia ?? x&eacute;t tuy?n. H?c sinh (k? c? h?c sinh t?t nghi?p trung h?c ph? th&ocirc;ng c&aacute;c n?m tr??c), chi?n s? ho&agrave;n th&agrave;nh ph?c v? c&oacute; th?i h?n trong ng&agrave;nh, ho&agrave;n th&agrave;nh ngh?a v? qu&acirc;n s? c&oacute; nguy?n v?ng d? tuy?n v&agrave;o c&aacute;c tr??ng c&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n ph?i ??ng k&yacute;, thi k? thi k? thi qu?c gia ? c&aacute;c c?m thi quy ??nh c?a B? Gi&aacute;o d?c v&agrave; ?&agrave;o t?o.</span><br /> <br /> <span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif">V? c&aacute;c m&ocirc;n thi, kh?i x&eacute;t tuy?n, n?m 2015, c&aacute;c tr??ng kh?i c&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n th?c hi?n nh? n?m 2014.</span><br /> <br /> <span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif">C? th?, x&eacute;t tuy?n v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;nh ?&agrave;o t?o nghi?p v? an ninh, c?nh s&aacute;t theo kh?i A, A1, C, D1. X&eacute;t tuy?n v&agrave;o ng&agrave;nh X&acirc;y d?ng ??ng v&agrave; Ch&iacute;nh quy?n Nh&agrave; n??c theo kh?i C, D1. X&eacute;t tuy?n v&agrave;o ng&agrave;nh Lu?t tuy?n kh?i A, C, D1. X&eacute;t tuy?n v&agrave;o ng&agrave;nh C&ocirc;ng ngh? th&ocirc;ng tin; K? thu?t ?i?n t?, truy?n th&ocirc;ng theo kh?i A, A1. X&eacute;t tuy?n v&agrave;o ng&agrave;nh ?&agrave;o t?o Ph&ograve;ng ch&aacute;y ch?a ch&aacute;y v&agrave; c?u h?, c?u n?n theo kh?i A. X&eacute;t tuy?n v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;nh ng&ocirc;n ng? Anh v&agrave; ng&ocirc;n ng? Trung Qu?c theo kh?i D1, trong ?&oacute; m&ocirc;n ti?ng Anh l&agrave; m&ocirc;n ch&iacute;nh.</span><br /> <br /> <span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif">T? n?m 2016 quy ??nh m&ocirc;n thi, kh?i x&eacute;t tuy?n v&agrave;o c&aacute;c tr??ng c&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n c&oacute; ?i?u ch?nh. Theo ?&oacute;, v?i c&aacute;c ng&agrave;nh C&ocirc;ng ngh? th&ocirc;ng tin; K? thu?t ?i?n t?, truy?n th&ocirc;ng; Ph&ograve;ng ch&aacute;y ch?a ch&aacute;y v&agrave; c?u h?, c?u n?n; ng&ocirc;n ng? Anh; ng&ocirc;n ng? Trung Qu?c s? gi? nguy&ecirc;n m&ocirc;n thi, kh?i x&eacute;t tuy?n.</span><br /> <br /> <span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif">V?i c&aacute;c ng&agrave;nh ?&agrave;o t?o nghi?p v? An ninh, C?nh s&aacute;t, Lu?t, X&acirc;y d?ng ??ng v&agrave; Ch&iacute;nh quy?n nh&agrave; n??c tuy?n theo kh?i D1 v&agrave; kh?i t? ch?n (g?m to&aacute;n, v?n v&agrave; m?t m&ocirc;n t? ch?n).</span><br /> <br /> <span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif">??i v?i tuy?n sinh cao ??ng, trung c?p, s? x&eacute;t tuy?n ??i v?i th&iacute; sinh kh&ocirc;ng tr&uacute;ng tuy?n nguy?n v?ng m?t v&agrave;o c&aacute;c h?c vi?n, tr??ng ??i h?c c&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n theo ph&acirc;n lu?ng x&eacute;t tuy?n quy ??nh c?a B? C&ocirc;ng an.</span><br /> <br /> <span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif">C?ng theo T?ng c?c X&acirc;y d?ng l?c l??ng C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n, sau khi B? Gi&aacute;o d?c v&agrave; ?&agrave;o t?o c&oacute; h??ng d?n c? th? v? ph??ng ph&aacute;p, c&aacute;ch th?c x&eacute;t tuy?n, ??n v? n&agrave;y s? ban h&agrave;nh v?n b?n H??ng d?n tuy?n sinh c&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n n?m 2015 ?? h??ng d?n c&aacute;c tr??ng c&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; c&ocirc;ng an c&aacute;c ??n v?, ??a ph??ng tri?n khai th?c hi?n./</span></span> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="/Images/Uploadimages/5.jpg" style="height:326px; width:500px" /></span></span><br /> &nbsp;</div>

Trang chủ

Thông báo

Tin tức và sự kiện

Lịch tuần

Tuyển sinh

Đào tạo

Các khoa

Sinh viên

Đào tạo trực tuyến

Dành cho người học

Nghiên cứu khoa học

Thư viện điện tử

Thư điện tử

Office365

Giới thiệu

Liên hệ

Trang actvn.edu.vn

Về đầu trang